Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom Świnoujścia, których następstwo skutków ekonomicznych i społecznych wynikających z COVID-19 ma wpływ na ich codzienne życie

Treść interpelacji

Szanowny Panie Prezydencie, mieszkańcy Świnoujścia, doświadczeni przez wirus Covid - 19, odczuwają jego następstwa w sferze ekonomicznej i społecznej. Wpływ pandemii na zdrowie osobiste, życie rodzinne, zatrudnienie i sytuację finansową dotyczy wielu osób, które nie zaliczają do stereotypowego portretu biedy, a dotyka je problem wykluczenia społecznego. Stereotypowo, osoba biedna nie ma co jeść, gdzie mieszkać i w co się ubrać. Poruszając się w ramach tak opisanego ubóstwa zwracamy uwagę na całą rzeszę "nowych biednych". To są osoby, które próbują związać koniec z końcem, pozostają w obecnej sytuacji na marginesie życia społecznego. To są mieszkańcy Świnoujścia, to są osoby, których skutki pandemii dotykają bezpośrednio i mają wpływ na ich codzienne życie. Obecnie na ile utrata pracy jest jednym z elementów powodujących utratę mieszkania, na tyle odzyskanie pracy nie gwarantuje wyjścia ze statusu bezdomności. Praca już dawno przestała być czymś, co gwarantuje życie w dostatku, praca nie zawsze gwarantuje wyjście z ubóstwa. Szanowny Panie Prezydencie zwracamy się interpelacją, aby pomóc mieszkańcom Świnoujścia, których skutki pandemii dotykają bezpośrednio i mają wpływ na ich codzienne życie. Pomoc osobom żyjącym w ubóstwie należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W związku z tym uważamy, że zasadne jest podjęcie przez gminę działań ukierunkowanych na: 1. Szerokiej informacji o dostępnych w mieście formach pomocy, nie tylko tych które pojawiły się w pandemii ale także wszelkich działań pomocowych. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w odpowiedzi na naszą interpelację o wszystkich formach pomocy na którą mogą liczyć mieszkańcy, jakie programy funkcjonują i gdzie tej pomocy szukać, do kogo jest skierowana, jakie są formy tej pomocy czy to rzeczowe, czy finansowe, czy inne, prosimy o uwzględnienie również pomocy w centrach zdrowia psychicznego, które w obecnej sytuacji pandemicznej może być bardziej niż zwykle potrzebne. Uważamy, że opracowanie swoistego „drogowskazu" dla osób potrzebujących i takich które nigdy tej pomocy nie potrzebowały ale w skutek pandemii będą zmuszeni po nią sięgnąć, znacznie ułatwiłoby naszym mieszkańcom poruszanie się w zawiłościach systemu pomocy społecznej. 2. Wypracowanie metod docierania z informacją o możliwości uzyskania wsparcia do osób potrzebujących pomocy w kontekście wpływu pandemii na zdrowie osobiste, życie rodzinne, zatrudnienie i sytuację finansową. Osoby same nie zgłaszają się do ośrodków, dla wielu mieszkańców jest to trudne i krępujące. Wymaga to odpowiedniego podejścia pracownika ośrodków wsparcia. Sposobem umożliwienia tym osobom zgłaszania się po pomoc jest docieranie do nich z informacją o możliwości uzyskania kompleksowego wsparcia poprzez różnorodne kanały jak lokalne media, kontakty sąsiedzkie, media społecznościowe. Szanowny Panie Prezydencie problem, który podnosimy może się wkrótce nasilać. Coraz więcej mieszkańców potrzebuje pomocy, kompleksowego zapewnienia wsparcia. Skutki pandemii dotykają nas wszystkich bezpośrednio i mają wpływ na nasze codzienne życie.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą pomocy mieszkańcom Świnoujścia, których dotknęły skutki ekonomiczne i społeczne pandemii COVID-19 uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Miasta w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna znajduje się lista podmiotów świadczących nieodpłatnie poradnictwo i wsparcie w różnych zakresach. W celu ułatwienia mieszkańcom zapoznania się z ofertą pomocową dostępną lokalnie oraz o zasięgu ogólnopolskim wykaz podmiotów, stanowiący załącznik do niniejszej interpelacji zostanie umieszczony w osobnej zakładce na stronie Miasta www.swinouiscie.pl oraz przekazany do lokalnych mediów. Ponadto, jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od początku pandemii działał on nieprzerwanie udzielając wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym. Pomoc udzielana jest w zakresie wsparcia finansowego, usług opiekuńczych, poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog, mediator), działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W MOPR realizowane są ogólnopolskie programy: Asystent rodziny”, „Opieka 75+”, „Wspieraj Seniora”, „Aktywny Samorząd”, Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz zainicjowany przez pracowników OIK „Wsparcie psychologiczne”. MOPR przystępuje obecnie do współpracy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dzięki któremu osoby potrzebujące będą mogły bezpłatnie otrzymać wsparcie rzeczowe w formie produktów żywnościowych. Podczas trwającej pandemii, w celu zachowania środków ostrożności oraz jednocześnie ciągłości funkcjonowania MOPR, pracownicy Ośrodka kontaktują się z podopiecznymi oraz innymi instytucjami drogą telefoniczną, materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych zbierany jest drogą mailową, pocztową, a także przy zachowaniu środków ostrożności, osobiście. Klienci MOPR mają swobodny i nieograniczony dostęp do oferowanych przez MOPR form pomocy. Ośrodek podejmuje interwencje przy każdym zgłoszeniu, również tym anonimowym. Pracownicy MOPR zaobserwowali zwiększoną liczbę osób, które w wyniku utraty zatrudnienia nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na utrzymanie swoje i swoich rodzin. Nieznacznie zwiększyło się także zapotrzebowanie w zakresie poradnictwa specjalistycznego, zarówno psychologicznego jak i prawniczego. W porównaniu do 2019 r., w 2020 r. nastąpił wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także wydatkowanych na ten cel środków finansowych. W 2020 r. liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 952, w tym świadczenia pieniężne przyznano 610 osobom. W 2019 r. decyzją administracyjną przyznano świadczenia 893 osobom, w tym świadczenia pieniężne przyznano 536 osobom. Kwota wydatkowanych środków finansowych tylko na świadczenia, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w 2020 r. wyniosła - 4.101.506zł, natomiast w 2019 r. - 3.807.649zł. W 2020 r. zasiłki celowe to kwota 1.415.662zł dla 549 osób (947 osób w rodzinach), natomiast w 2019 r. 1.213.138zł dla 473 osób (798 osób w rodzinach). Kwota wydatkowana na zasiłki okresowe to 248.741zł dla 195 osób (357 osób w rodzinach) w 2020 r. i 153.175zł dla 134 osób (224 osób w rodzinach) w 2019 r