Zapytanie w sprawie terenów plażowych w Porcie Zewnętrznym i dostępu do atrakcji turystycznych

Treść interpelacji

Na podstawie art. 24 ust.4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) składam interpelacje/zapytanie * w sprawie terenów plażowych w porcie zewnętrznym i dostępu do atrakcji turystycznych.

Szanowny Panie Prezydencie zwracam się do Pana z zapytaniem które kierują do nas mieszkańcy głównie żywo zainteresował się Pan ... odnośnie terenów plaży w porcie zewnętrznym na prawobrzeżu.

Proszę uprzejmie o odpowiedz na poniższe: Jaka była podstawa prawna usadowienia Portu Zewnętrznego i Terminala LNG na tym terenie, czy była na to uchwala Rady Miasta? Czy w trakcie realizacji terminala omawiana była sprawa terenów pomiędzy falochronem w tej chwili nazwanym centralnym a wschodnim? Czy podawana była informacja, iż będą to tereny portowe w skutek powstania Portu Zewnętrznego? Jaki był stan prawny tych terenów na tamten czas, czy to były tereny gminy czy Skarbu Państwa? Czy tereny plaży pomiędzy wspomnianymi falochronami będą zagospodarowane na rozbudowę Terminala o nowe nabrzeże i nie będzie już do nich dostępu? Czy mieszkańcy i turyści będą mogli dalej bez przeszkód korzystać z dostępu do Latami Morskiej i fortu Gerharda, jaki jest stan prawny z odcinkiem ulicy Ku Morzu od Falochronu Wschodniego w kierunku latarni?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na powyższe pytania kierowane do nas przez mieszkańców.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 czerwca 2020r. uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu określiła zasady przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia. Inwestycja realizowana była przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uznana została za przedsięwzięcie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Realizację powyższego projektu poprzedziła wcześniejsza modyfikacja planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanej inwestycji. Uchwałą Rady Miasta nr XXIV/203/2007 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście — jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu, tereny leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione stanowiące rezerwę portu przeznaczono na funkcje portowe. W uchwale szczegółowo ustalono warunki zagospodarowania terenu dla potrzeb zaplecza składowego portu zewnętrznego i dla obsługi ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz dostosowano infrastrukturę techniczną do potrzeb portu. Powyższa uchwała poddana została konsultacjom społecznym w ramach procedury planistycznej.

Teren w pasie nadmorskim (działka nr 4/1, obręb 11) położony pomiędzy falochronami znajduje się w granicach portu morskiego, które ustalone został), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu. Właścicielem przedmiotowej działki jest Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym przez Polskie LNG S. A. Teren nigdy nie stanowił oficjalnego kąpieliska, gdyż znajduje się na terenie portu morskiego. Z mpzp wynika przeznaczenie powyższej działki — tj. dla potrzeb rozwoju portu zgodnie z ustaleniami określonymi dla kategorii terenów portowych; do czasu zagospodarowania terenu dla potrzeb portu utrzymuje się przeznaczenie terenu wyłącznie dla celów turystycznych i rekreacyjnych bez możliwości lokalizowania wszelkiej zabudowy.

Plan rozbudowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego przewiduje, że w części morskiej, pomiędzy Falochronem Centralnym, a Falochronem Wschodnim, zostanie wybudowany pirs dla statków i to inwestor zdecyduje czy teren w pasie nadmorskim w otoczeniu nowego nabrzeża będzie dostępny dla osób z zewnątrz.

Ulica Ku Morzu, która prowadzi do latarni morskiej jest w większości we władaniu Gminy Miasto Świnoujście, z wyjątkiem końcowego odcinka przy latarni i Forcie Gerharda, który położony jest na terenie będącym we władaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Mpzp zakłada jednak, ze będzie to droga publiczna obsługująca tereny portowe oraz tereny usług turystycznych. Zatem będzie ona dostępna dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto po rozbudowie terminala regazyfikacyjnego. Obecnie trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Ku Morzu aż do latarni morskiej oraz budową parkingu turystycznego w rejonie fortu. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na lata 2021-2022. Część przebudowy ulicy Ku Morzu objęta jest dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.