Interpelacja w sprawie Opłaty za koncesję na alkohol

Treść interpelacji

Szanowny Panie Prezydencie zwracamy się do Pana z interpelacja dotycząca trudnej sytuacji w gastronomii w naszym mieście. Jak się dowiedzieliśmy istnieje możliwość zwrotu części opłaty za koncesje na alkohol dla właścicieli lokali gastronomicznych, którzy w związku z pandemia nie mogli prowadzić takiej działalności. Chodzi tu o grapę przedsiębiorców, którzy w swoich lokalach mogli sprzedawać alkohol tylko na miejscu, nie dotyczy to ani sklepów alkoholowych ani żadnej innej działalności związanej ze sprzedażą alkoholu „na wynos”. Możliwość zwrotu lub rozliczenia na przyszły rok części opłaty daje ustawa tak zwana „tarcza”. Wiemy, że nie mówimy tu o dużych pieniądzach ale dla tej grapy przedsiębiorców każdy pieniądz to pomoc, dlatego prosimy Pana Prezydenta o przeanalizowanie tej możliwość jaką otrzymał samorząd i udzielenie takiej ulgi świnoujskim przedsiębiorcom.

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na interpelację informuję, że zgodnie z art. 111ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego w wysokości określonej w art. III ust. 2 i 5. Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz terminy ich wnoszenia reguluje ww. ustawa, a gminy posiadają jedynie kompetencję do pobierania stosownych opłat. W roku 2020 ustawodawca przekazał gminom kompetencje w zakresie odraczania terminów opłat lub zwolnienia z opłat. Obowiązujące przepisy prawa, niestety, nie przewidują takiej możliwości. Obecnie trwa proces legislacyjny w ww. temacie.